Informacja o godzinach pracy

Szanowni Klienci, w okresie świątecznym nasze godziny pracy ulegają zmianie.

29.03.2024 r. (Wielki Piątek) pracujemy do godziny 15:00.

Dni wolne od pracy to 30.03.2024 r. (Wielka Sobota) oraz 01.04.2024 r. (Poniedziałek Wielkanocny).

Gwarancja mobilności

W jakich przypadkach możesz skorzystać z Gwarancji Mobilności Škoda?

Gwarancja Mobilności gwarantuje pomoc w przypadku awarii na drodze, wypadku, kradzieży, unieruchomienia samochodu wskutek rozładowania akumulatora, zagubienia, uszkodzenia albo zatrzaśnięcia w pojeździe kluczyków, przebicia opony, awarii autoalarmu lub innego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, braku paliwa bądź niewłaściwego paliwa w zbiorniku lub innych niespodziewanych zdarzeń, w wyniku których Twój samochód został unieruchomiony albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kontynuowanie jazdy spowoduje jego zniszczenie lub bardzo poważne uszkodzenie lub nie spełnia wymagań przepisów o Ruchu Drogowym.

Holowanie do najbliższego komercyjnego punktu ładowania samochodu elektrycznego, w którym zabrakło prądu w akumulatorze wysokonapięciowym lub jeżeli wskażesz bliższe miejsce ładowania np. dom lub miejsce pracy, to holowanie może być wykonane do tego miejsca. Do punktu ładowania zapewniony jest również transport wszystkich osób, które podróżowały unieruchomionym samochodem.

gwarancja-mobilnosci-1

Kto jest objęty programem Gwarancją Mobilności?

Gwarancja Mobilności Škoda obejmuje kierowcę zarejestrowanego w Polsce samochodu marki Škoda oraz pasażerów odbywających (w momencie wystąpienia zdarzenia objętego programem) podróż tym pojazdem. Liczba podróżujących nie może być większa od dopuszczalnej dla danego pojazdu, określonej w dowodzie rejestracyjnym.

W jakich krajach obowiązuje Gwarancja Mobilności?

Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Ceuty, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Serbii, Czarnogóry, Izraela, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tunezji, Turcji (tylko część europejska), Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Kiedy zaczyna działać Gwarancja Mobilności?

Gwarancja Mobilności Škoda obowiązuje od momentu sprzedaży fabrycznie nowego samochodu przez Autoryzowanego Dealera Škoda w Polsce i jest aktywna do pierwszej inspekcji serwisowej, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

Po zakończeniu tego okresu, aby nadal móc korzystać z programu, należy wykonywać przeglądy okresowe w Autoryzowanych Serwisach Škoda w Polsce, zgodnie z harmonogramem producenta (zależne od czasu eksploatacji lub przebiegu samochodu). Każdy taki przegląd przedłuża ochronę w ramach Gwarancji Mobilności na kolejny rok lub do kolejnej inspekcji serwisowej, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Przeglądy powinny zostać potwierdzone wpisem do książki serwisowej samochodu, bądź wydrukiem potwierdzającym Gwarancję Mobilności- w przypadku cyfrowej książki przeglądów. Posiadanie dokumentu potwierdzającego aktywną Gwarancję Mobilności jest szczególnie ważne poza terytorium Polski.

Jakie świadczenia obejmuje Gwarancja Mobilności?

1. Naprawa samochodu na drodze, jeśli został on unieruchomiony w następstwie jednego ze zdarzeń losowych wymienionych wcześniej. Na miejsce zdarzenia przyjeżdża wówczas osoba skierowana przez Centralę Zgłoszeniową i zajmuje się usprawnieniem Twojego auta.

2. Jeśli usprawnienie auta na drodze było niemożliwe, osoba skierowana przez Centralę Zgłoszeniową zaoferuje Ci holowanie samochodu do najbliższego Autoryzowanego Partnera Serwisowego Škody. Gwarancja Mobilności nie obejmuje ubezpieczenia od kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w samochodzie na czas holowania oraz od kradzieży lub uszkodzenia akcesoriów.

Jeżeli Twój samochód uległ wypadkowi na terytorium Polski, odholujemy go do dowolnego, wybranego przez Ciebie Autoryzowanego partnera Serwisowego Škody.

W nieprzewidzianych sytuacjach, udzielania pomocy za granicą, należy postępować zgodnie z zaleceniami Operatora Assistance. Jeżeli zajdzie konieczność pokrycia kosztów holowania lub hotelu to prosimy o potwierdzenie takiej sytuacji z Operatorem Assistance w celu zapewnienia sobie zwrotu kosztów po powrocie do kraju.

3. Jeżeli samochód został przyholowany za pośrednictwem Assistance Škoda do Autoryzowanego Partnera Serwisowego Škody, a ten nie będzie mógł naprawić go tego samego dnia, możesz skorzystać z jednej z poniższych możliwości:

samochód zastępczy na maksymalnie 3 dni robocze*. Możesz skorzystać również z usługi podstawienia i odbioru wynajętego samochodu zastępczego. W przypadku pojazdu inwalidzkiego specjalnie zaadaptowanego, Gwarancja Mobilności zapewnia pojazd zastępczy z kierowcą (jeżeli żaden z pasażerów nie będzie mógł prowadzić tego pojazdu). Świadczenia z tego tytułu nie obejmują kosztów paliwa do pojazdu zastępczego,

*na warunkach określonych przez użyczającego (zazwyczaj do użytkowania na terytorium kraju w którym został użyczony).

lub:

wynajęcie hotelu dla kierowcy i pasażerów, czyli zakwaterowanie ze śniadaniem w hotelu kategorii nie niższej niż trzygwiazdkowa na czas niezbędny do naprawy Twojego auta, jednak nie dłużej niż na jedną dobę (wraz z transportem do hotelu).

lub:

zapewnienie dalszej podróży Tobie i pasażerom do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego publicznym środkiem transportu (dowolna klasa biletu) lub gdy podróż przekracza dystans 1000 km – samolotem w klasie ekonomicznej. Koszt takiej podróży nie może jednak przekroczyć 400 Euro na jedną osobę,

4. Zapewnienie niezbędnych w następstwie zdarzenia przejazdów taksówką lub zwrot poniesionych przez Ciebie kosztów za przejazd taksówkami – do kwoty 80 Euro.

5. Odbiór pojazdu- dostawa samochodu po naprawie do Twojego miejsca zamieszkania, siedziby lub do miejsca docelowego podróży do kwoty w złotych polskich stanowiącej równowartość 400 Euro. Twój samochód jest wówczas holowany lub dostarcza go kierowca zastępczy. W przypadku braku możliwości dostarczenia samochodu, zapewnimy pokrycie kosztów Twojego dotarcia do miejsca postoju samochodu publicznym środkiem transportu (dowolna klasa biletu) lub gdy podróż przekracza dystans 1000 km – samolotem w klasie ekonomicznej. Koszt takiej podróży nie może jednak przekroczyć 400 Euro, przeliczonych po średnim kursie obowiązującym w NBP w dniu zajścia zdarzenia

6. Jeśli będziesz musiał pokryć koszty naprawy samochodu za granicą, a nie będziesz dysponował odpowiednią ilością środków finansowych, skontaktuj się z Operatorem Assistance i postępuj zgodnie z jego wskazówkami.

7. Dostawa oryginalnych części zamiennych koniecznych do dokonania naprawy poza granicami Polski, a które nie są dostępne na miejscu. Pokrycie kosztów zakupu części i ewentualne opłaty celne należą do Ciebie.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Samochód użyczany jest na warunkach określonych przez podmiot świadczący usługi wynajmu pojazdów, w szczególności przy uwzględnieniu konieczności przedłużenia wymaganego zabezpieczenia za użyczany pojazd. Świadczenie samochodu zastępczego nie obejmuje kosztów paliwa.

Samochód zastępczy oraz nocleg w hotelu są organizowane w miarę lokalnych możliwości.

Dalsza podróż organizowana jest do jednego miejsca docelowego.

Usługa przekazania samochodu po naprawie świadczona jest w następstwie wystąpienia awarii pojazdu i skorzystania z usługi dalszej podróży.

Kiedy nie obowiązuje Gwarancja Mobilności Škoda?

Jeśli Twój samochód nie przeszedł okresowego przeglądu serwisowego zalecanego przez producenta lub nie posiada ważnych badań technicznych poświadczonych w dowodzie rejestracyjnym, nie mogą przysługiwać Ci świadczenia w ramach Gwarancji Mobilności.

Gwarancja Mobilności nie obejmuje również ubezpieczenia ładunku samochodu lub ładunku przyczep np. kempingowych, a także następstw oczekiwania na dostawę części zamiennych oraz za inne skutki z tym związane. Odpowiedzialność nie obejmuje także odszkodowań lub świadczeń wchodzących w zakres ubezpieczenia Auto Casco.

Jeżeli podejmiesz decyzję o przeprowadzeniu na własny koszt innych czynności serwisowych (jak np. okresowy przegląd serwisowy pojazdu, drobne naprawy lub regulacje etc.), poza niezbędnymi naprawami będącymi następstwem zdarzeń uprawniających do korzystania z pomocy w ramach Gwarancji Mobilności, czas trwania tego typu czynności dodatkowych w żadnym wypadku nie może być dodany do czasu naprawy uszkodzonego pojazdu.

Program Gwarancja Mobilności nie obejmuje pojazdów należących do policji, wojska lub straży granicznej.

Gwarancja Mobilności nie działa też w przypadku następujących zdarzeń:

 • powstałych w następstwie użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • powstałych podczas udziału w rajdach, konkursach, wyścigach, testach lub przygotowaniach do nich,
 • wynikających z unieruchomienia auta w związku z przeprowadzaną jego konserwacją lub przeglądem,
 • będących wynikiem powtarzających się awarii, jeśli nie przeprowadzono naprawy pojazdu po pierwszej interwencji Centrali Zgłoszeniowej,
 • wynikających z umyślnego działania użytkownika lub pasażerów pojazdu,
 • zaniechania niezwłocznego zgłoszenia do Centrali Zgłoszeniowej zdarzenia objętego ubezpieczeniem lub niezastosowania się do jej zaleceń.

Gwarancja Mobilności nie obejmuje także skutków zdarzeń powstałych w wyniku: działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek, powstań, strajków i innych sytuacji ograniczających swobodę ruchu osób i towarów, obowiązku udostępniania pojazdu na rzecz wojska, aktów terroryzmu, akcji odwetowych, trzęsienia ziemi lub erupcji wulkanu, działania energii jądrowej w skali masowej, innych okoliczności siły wyższej mających wpływ bezpośredni na możliwość świadczenia usług pomocy lub na opóźnienia w wykonaniu tych usług.

gwarancja-mobilnosci-2

W przypadku zaistnienia ww. zdarzeń, prosimy bezzwłocznie skontaktować się z Centralą Zgłoszeniową Całodobowej Pomocy Drogowej Škody.

Uwaga: dla połączeń z zagranicy dostępny jest wyłącznie numer połączenia płatnego.

1. Podaj operatorowi Centrali Zgłoszeniowej następujące dane:

 • imię, nazwisko właściciela/użytkownika,
 • numer nadwozia (VIN pojazdu),
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • datę pierwszej rejestracji pojazdu lub datę inspekcji serwisowej z Gwarancją Mobilności,
 • miejsce zdarzenia (gdzie znajduje się pojazd),
 • krótki opis sytuacji (przyczyna awarii, wypadku, okoliczności kradzieży itp.),
 • numer telefonu, pod którym dzwoniący jest osiągalny w momencie zgłoszenia (telefon kontaktowy).

2. Zastosuj się do wskazówek Centrali Zgłoszeniowej.

3. Podejmij starania mające na celu ograniczenie szkody i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.

4. Nie zlecaj czynności, o których wykonanie zwróciłeś się do Centrali Zgłoszeniowej innym osobom chyba, że pomoc nie dotrze w czasie do 2 godzin od chwili zawiadomienia Centrali Zgłoszeniowej.

5. Przedstaw przybyłemu pracownikowi pomocy drogowej ważną książeczkę serwisową z wpisem Gwarancji Mobilności lub wydruk potwierdzający aktywną Gwarancję Mobilności (w przypadku książki cyfrowej) oraz udziel mu stosownych pełnomocnictw w celu realizacji właściwych świadczeń.

6. Na życzenie Centrali Zgłoszeniowej udziel wszelkich możliwych wyjaśnień w sprawie zaistniałego zdarzenia.

Połączenie bezpłatne:

800 660 606

Połączenie płatne:

+48 61 831 99 00

Skontaktuj się z naszymi specjalistami
Adam Korczak
Zastępca kierownika działu handlowego
Samochody nowe Škoda
Michał Stańko
Doradca handlowy
Samochody nowe Škoda
Łukasz Wrzesień
Doradca handlowy
Samochody nowe Škoda
cross